ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ  ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
  
2023/10/16
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ  ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠤ᠄        ᠪᠥᠬᠦ ᠬᠤᠲᠠ  ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ  ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ  ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ   ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠳᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠶ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠥᠮ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠥᠮ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠠᠵᠢᠯ   ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ᠃        ᠡᠭᠦᠨ   ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ        ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠄ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ  ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ 
      